Grafika do druku Wrocław

Zaprojektujemy spójną z Twoją marką grafikę reklamową, grafikę DTP dopasowaną do Twoich oczekiwań i potrzeb.

Profesjonalna identyfikacja wizualna firmy

Logo – pro­jek­to­wa­nie wize­runku firmy w sie­ci­

Jako czło­wiek, każdy z nas jest inny, ale do każ­dego naj­szyb­ciej dociera obraz wizu­alny, czyli infor­ma­cja prze­kazana w for­mie gra­ficznej. Same logo jest sym­bolem iden­ty­fi­ku­ją­cym daną markę w pamięci przy­szłego klienta. Znak fir­mowy jest wyni­kiem połą­cze­nia iden­ty­fi­ka­cji z odpo­wied­nią branżą. Dla­tego też, zada­nie stwo­rze­nia pro­jektu logo firmy (two­rze­nie logo firmy, czy też pro­jek­to­wa­nie gra­ficzne logo) jakie staje przed pro­jektantem jest zada­niem bar­dzo istot­nym.

Logo firmy jako jeden z ele­mentów sku­tecznego mar­ke­tin­gu­

Budowa logo­typu jest zde­cy­do­wa­nie czymś wię­cej niż zwy­kły znak fir­mowy. O dobrym logo­typie trzeba myśleć jak o uszy­ciu na miarę kom­plek­so­wego wize­runku dla firmy. Praca przy budo­wie logo­typu jest nie­zwy­kle istotna, gdyż ma wpływ na funk­cjo­no­wa­nie całego przed­się­bior­stwa i marki w sieci. Oczy­wi­stym jest nato­miast, że osta­teczny wpływ na wygląd logo ma pro­fil i branża firmy. Wykre­owa­nie nowego logo­typu sta­nowi bazę do prac nad okre­ślo­nym wize­run­kiem firmy oraz jest grun­tem pod two­rze­nie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej. Posia­da­jąc już nazwę marki można przejść do następ­nego kroku, czyli pro­jektowania logo. Opie­ra­jąc się na uni­wer­sal­nych zasa­dach wytwa­rza­nia logo­typu jeste­śmy w sta­nie stwo­rzyć bizne­sowy sym­bol o cha­rak­te­rze ponad­cza­so­wym.

Waż­nym jest, aby logo firmy musi być utoż­sa­miane z okre­śloną dzia­łal­no­ścią, kul­turą bizne­sową, a także innymi war­to­ściowymi ele­mentami powią­za­nymi z funk­cjo­no­wa­niem przed­się­bior­stwa. Doświad­cze­nie, jakie zdo­by­li­śmy poprzez pro­jek­to­wa­nie wielu logo­typów firm nauczyło nas sku­tecznego pro­jektowania logo. Ory­gi­nal­ność to nasza cecha, a znaki i sym­bole jakie wycho­dzą od naszego gra­fika są zna­kami uni­kal­nymi i moder­ni­stycz­nymi. Zaw­sze przed­sta­wiają i wyróż­niają naj­istot­niej­sze cechy marki. < h3> Efek­tywny logo­typ równa się pra­wi­dłowo zapla­no­wane pro­jek­to­wa­nie logo­

Aby koń­cowy pro­jekt logo zawie­rał cechy firmy oraz reali­zo­wał sze­reg zadań, jego two­rze­nie musi być prze­my­ślane na każ­dym jego eta­pie. Praca z klien­tem usys­te­ma­ty­zo­wała nasze spoj­rze­nie, gdzie zauwa­żamy, że sama marka (logo firmy) jest jed­nym z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków firmy. Dla­tego też, inwe­sty­cja w toż­sa­mość wizu­alną firmy na samym początku prac jest naj­lep­szym moż­li­wym wyj­ściem Tanie roz­wią­za­nia niczego nie przy­no­szą, a dodat­kowo gene­rują koszty. Fun­du­sze wło­żone w pro­fe­sjo­nalne pro­jek­to­wa­nie logo zwra­cają się zawsze i to prze­kra­cza­jąc naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia.

Dobre logo firmy to jakie to logo?

Znak powi­nien być trendy, a zara­zem łatwy w odczy­cie dla odbiorcy. Dobre i sku­teczne logo jest fun­da­men­tal­nym ele­men­tem marki w branży.

Wizy­tówka – język jako­ści fir­my­

Wizy­tówka dziś a kie­dyś to dia­me­tral­nie duża róż­nica. Koja­rzone nie­gdyś ze świa­tem poli­tyki i biznesu, są dziś obecne w więk­szo­ści krę­gów spo­łecz­nych. Wizy­tówki są ele­mentarnym narzę­dziem reklamy oraz jed­nym z naj­istot­niej­szych czyn­ni­ków budu­ją­cych odpo­wiedni wize­ru­nek firmy i osoby tą firmę repre­zen­tu­jąca. Pierw­sze wra­że­nie jest bar­dzo ważne, a jego war­tość nie­oce­niona.

Do czego potrze­buję wizy­tówki

Naj­waż­niej­szym zada­niem wizy­tówki jest poin­for­mo­wa­nie odbiorcy o bar­dzo pod­sta­wo­wych rze­czach, kim jeste­śmy, jaka jest nasza rola w orga­ni­za­cji, czym się zaj­mu­jemy i jak się z nami skon­tak­to­wać. W bizne­sie trudno wyobra­zić sobie osobę, która jest aktywna zawo­dowo a która nie potrze­bo­wa­łaby wizy­tó­wek. W sytu­acji, gdy pra­cu­jemy z ludźmi, sta­ramy się pozy­skać nowych klien­tów, to naszym zada­niem jest tez uła­twie­nie kon­taktu z nami. Jeśli ktoś prosi nas o wizy­tówkę, a my jej nie posia­damy – budu­jemy sobie wize­ru­nek ama­tora. Nato­miast, gdy wrę­czymy naszemu odbiorcy ele­gancką wizy­tówkę poka­zu­jemy nasz pro­fe­sjo­na­lizm oraz wia­ry­god­ność i rze­tel­ność firmy, którą repre­zen­tu­jemy. Reasu­mu­jąc, dobrze zapro­jektowana wizy­tówka sprawi i upewni naszego kon­tra­henta w prze­ko­na­niu, ze współ­pra­cuje z osobą godną zaufa­nia.

Wizytówka
Teczka firmowa reklamowa

Teczka fir­mowa – ele­ganc­kie uzu­peł­nie­nie dla Two­ich doku­men­tów

Teczka fir­mowa to bar­dzo sku­teczny ele­ment wize­run­kowy. Pod­czas spo­tka­nia bizne­so­wego, gdy wrę­czasz jakie­kol­wiek doku­menty w czy­stej i ele­ganc­kiej teczce od razu two­rzysz kom­pe­tentny prze­kaz. Poka­zu­jesz, że Twoja firma cechuje się jako­ścią. Nie­zwy­kle trudno wyobra­zić sobie sytu­acje, w któ­rej to, kto­kol­wiek potrak­tuje poważ­nie nawet pro­fe­sjo­nalną ofertę zapa­ko­waną w zwy­kłą koszulkę.

Fol­der i kata­log rekla­mowy – nie­zwy­kłe narzę­dzia pro­mo­cyjne Two­jej mar­ki­

Dzięki fol­derom i nośni­kom Twoja firma wej­dzie na wyż­szy poziom pre­zen­to­wa­nia swo­jej oferty Są to bar­dzo war­to­ściowe nośniki reklamy i iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firmy. Dla klien­tów są łatwo przy­swa­jal­nym źró­dłem pozy­ska­nia dokład­nych infor­ma­cji o ofer­cie firmy. Zarówno fol­der jak i kata­log rekla­mowy wyma­gają ele­ganc­kiego i este­tycz­nego zapro­jektowania oraz zapeł­nie­nia odpo­wied­nią i cie­kawą tre­ścią.

folder reklamowy
ulotka

Ulotki – pro­ste i najbar­dziej popu­larne roz­wią­za­nie rekla­mo­we­

Choć żywot­ność ulotki nie jest długa, to może ona pomóc Two­jej fir­mie. Jej naj­waż­niej­szym zada­niem jest prze­kaz, czyli zwró­ce­nie uwagi poten­cjal­nego klienta Two­jej firmy. Zawiera ona war­to­ściowy i krótki komu­ni­kat. Mając na celu zwró­ce­nie uwagi na pro­dukt lub usługę warto w spo­sób racjo­nalny i kre­atywny prze­my­śleć i zbu­do­wać prze­kaz rekla­mowy, który trafi do poten­cjal­nego klienta. Obo­jęt­ność klienta jest tym czego Twoja firma nie chce, dla­tego sku­teczna ulotka rekla­mowa ma za zada­nie zachę­cać. Jej pro­jekt gra­ficzny musi być cie­kawy, nowo­cze­sny, by zatrzy­mać poten­cjal­nego klienta i poru­szyć jego zain­te­re­so­wa­nie. Esen­cją dobrze skon­stru­owa­nej ulotki jest doko­na­nie aby klient chciał, by pra­gnął dowie­dzieć się wię­cej. Pro­fe­sjo­nalne i nowo­cze­sne pro­jek­to­wa­nie ulo­tek daje na koniec sku­teczny pro­dukt rekla­mowy. Dla­tego dbamy o to, aby two­rzone przez nas ulotki były inte­re­su­jące i jed­no­cze­śnie czy­telne dla odbiorcy.

Papier fir­mowy- nie­zwy­kłe źró­dło zaufa­nia do mar­ki­

Poza wizy­tówką i teczką fir­mową to papier fir­mowy jest istot­nym ele­men­tem iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Two­jej firmy. To na nim dru­ko­wane są wszel­kie oferty Two­jej formy i prze­sy­łane klien­tom. Powo­duje to, że oferta staje się bar­dziej atrak­cyjną, co będzie mieć zna­cze­nie pod­czas podej­mo­wa­nia decy­zji o wybo­rze tej jedy­nej oferty spo­śród kilku innych wycen.

Papier firmowy

Znaki i sym­bole jakie two­rzymy są uni­ka­towe i nowo­cze­sne. Zaw­sze wyróż­niamy nimi naj­istot­niej­sze i cha­rak­terystyczne cechy marki. Są nie­po­wta­rzalne, ory­gi­nalne i spra­wią, że Twoja marka zyska cha­rak­ter.

×

Cześć!

Porozmawiaj z nami na WhatsApp lub napisz maila: info@remotecodes.pl

× Jesteśmy na WhatsApp