Pozycjonowanie stron Wrocław

Skuteczne pozycjonowanie stron www rezultatem dobrze przeprowadzonego audytu, optymalizacji oraz skutecznych linków.

czym jest pozycjonowanie

Skutecznie pozycjonowanie stron Wrocław,

Pozycjonowanie lokalne co to oznacza ?

PPozy­cjo­no­wa­nie, ina­czej SEO (ang. Search Engine Opti­mi­za­tion) to zespół wielu czyn­no­ści ści­śle ze sobą powią­za­nych, które pozwa­lają osią­gnąć wyż­sze wyniki wyszu­ki­wa­nia w Google, czyli powo­dują zwięk­szenie widocz­no­ści stron inter­ne­to­wych na okre­ślone słowo klu­czowe. Skut­kuje to dotar­ciem do wielu użyt­kow­ni­ków, któ­rzy inte­re­sują się naszą strona. Przykładowo firma, która działa na rynku wrocławskim będzie nastawiona na pozycjonowanie stron internetowych Wrocław.

Czyn­niki deter­mi­nu­jące pozy­cję ser­wisu w wyszu­ki­warce?

Czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na sku­teczne reali­zo­wa­nie pozy­cjo­no­wa­nia stron www jest bar­dzo dużo. Google jako naj­po­pu­lar­niej­sza wyszu­ki­warka posiada listę około 200 czyn­ni­ków, a może i wię­cej na pod­sta­wie któ­rych odpo­wiedni algo­rytm przy­go­to­wuje listę wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. Bazu­jąc na wie­dzy i doświad­cze­niu wielu spe­cja­li­stów SEO można wśród nich wymie­nić:

Składniki techniczne optymalizacji strony

Adap­ta­cja wytycz­nych Google pod wzglę­dem tech­nicz­nym i jako­ściowym. Infor­ma­cje dot. opty­ma­li­za­cji klient otrzy­muje w postaci „Audytu SEO”.

Czynniki dotyczące treści na stronie

Odpo­wied­nia treść przy­czynia się do sku­tecz­nego wypozy­cjo­no­wa­nia strony

    ✓ odpo­wied­nia jakość tre­ści

    ✓ wła­ściwa obję­tość tek­stu na stro­nie www

    ✓ uni­kal­ność tek­stów

    ✓ wkom­po­no­wa­nie fraz klu­czo­wych (odpo­wied­nie nasy­ce­nie)

Podlinkowanie strony www (ang. Link Buil­ding)

Tekst ma zna­czący wpływ na pozy­cjo­no­wa­nie strony www

✓odno­śniki z innych witryn o odpo­wied­niej jako­ści

✓współ­czyn­niki przy­ro­stu lin­ków

Social Media

Aktyw­ność wystę­pu­jąca na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych nie ma aż tak dużego wpływu na pozy­cjo­no­wa­nie, raczej wypływa pośred­nio na wyniki w wyszu­ki­wa­niach Google. Sociał media służa głów­nie do kon­taktu z użyt­kow­nikami oraz udo­stęp­nia­nia tre­ści. Jedyną zaletą jakie Social Media przy­no­szą jest ruch na stro­nie.

Audyt SEO
Pozyscjonowanie stron w internecie

Jakie są korzy­ści pozy­cjo­no­wa­nia strony w inter­ne­cie?

Nawią­zu­jąc do wytycz­nych Google oraz ich pra­wi­dło­wego wdro­że­nia na stro­nie inter­ne­towej wraz za zacho­wa­niem odpo­wied­niej stra­tegii można zauwa­żyć, że ich pozy­tywny efekt jest wyni­kiem dłu­go­fa­lo­wym. Korzy­ści z pozy­cjo­no­wa­nia można zauwa­żyć dopiero po jakimś cza­sie. Ocze­ki­wa­nie na szyb­kie efekty zaraz po wdro­że­niu pierw­szych ele­men­tów wpły­wa­jących na pozy­cjo­no­wa­nie strony nie jest dobrym kie­run­kiem. Jest to pro­ces, który wymaga od Nas dużo cier­pli­wo­ści i sys­te­ma­tycz­nej pracy. Stop­niowy wzrost pozy­cji ser­wisu w wyszu­ki­warce daje o wiele więk­sze korzy­ści dla strony oraz Two­jej firmy.

Do naj­istot­niej­szych korzy­ści pozy­cjo­no­wa­nia zali­czamy:

Zna­czący wzrost widocz­no­ści ser­wisu w wyni­kach orga­nicz­nych

Nale­żyta opty­ma­li­za­cja strony, link buil­ding czy też wła­ściwy con­tent mar­ke­ting mają zna­czący wypływ na wyso­kie pozy­cje w Google, nie tylko fraz wska­za­nych przez użyt­kow­nika, ale rów­nież tzw. fraz dłu­giego ogona. Zazwy­czaj są to zapy­ta­nia spre­cy­zo­wane, hasła wpi­sy­wane w wyszu­ki­wa­niu kon­kret­nej rze­czy lub usługi. Wpi­sy­wane są bar­dziej świa­do­mie przez użyt­kow­nika. W isto­cie w ser­wi­sie wystę­puje wiele zapy­tań, które zwięk­szają ruch użyt­kow­ni­ków.

Więk­sza liczba odwie­dzin w ser­wi­sie

Bar­dzo ważną jak nie naj­waż­niej­szym atu­tem pozy­cjo­no­wa­nia jest odpo­wied­nia pro­mo­cja. Poprzez dzia­ła­nia pro­mo­cyjne można dotrzeć do zde­cy­do­wa­nie więk­szej liczby odbior­ców – poten­cjalnych klien­tów. Dlatego lokalne pozycjonowanie jest pierwszym krokiem do bycia widocznym w wyszukiwarce google. Jak jest wiele ser­wi­sów tak lista fraz na które się pozy­cjo­nują jest ogromna. Fraz pozy­cjo­no­wa­nych może być od kilku do kil­ku­set poszukiwanych przez użyt­kow­ni­ków w wyszu­ki­war­kach. Wpływa to na nie­za­leż­nie od war­to­ści haseł (tzw.słowa kluczowe) na wzrost liczby odwie­dzin strony www. Efek­tem może być sprze­daż towa­rów czy usług. Poza wyżej wspo­mnia­nymi dzia­ła­niami pro­mo­cyj­nymi są też inne gdzie umiesz­cza się infor­ma­cje o fir­mie i jej dzia­łal­no­ści w ser­wisach zewnętrz­nych. Tam z kolei użyt­kow­nicy, poten­cjalni klienci także zaglą­dają. Ogól­nie rzecz bio­rąc przej­ścia z innych witryn staja się szansa na wzrost kon­wer­sji.

Odpo­wied­nia ocena pre­fe­ren­cji klien­tów

W pozy­cjo­no­wa­niu każ­dej strony inter­ne­towej wyko­rzy­stu­jemy odpo­wied­nie słowa klu­cze. Stają się one waż­nym czyn­ni­kiem, dzięki któ­remu możemy poznać pre­fe­ren­cje klien­tów. Co wię­cej świa­do­mość każ­dego klienta na temat danej usługi lub pro­duktu na pewno się różni. Dla­tego dobra­nie odpo­wied­nich słów klu­czy na początku pozy­cjo­no­wa­nia ma wiel­kie zna­cze­nie. Zacho­wa­nia klien­tów są zna­cząco rożne ze względu na bogac­two uży­tych fraz przez nich wyszu­ki­war­kach. Ogromna wie­dzę o o tym, daje nam dodat­kowo ana­li­tyka inter­ne­towa ści­śle powią­zana z pozy­cjo­no­wa­niem.

Wzrost zaufa­nia do mar­ki­

Więk­szość użyt­kow­ni­ków – inter­nau­tów ma zaufa­nie do Google czy innych wyszu­ki­wa­rek. Zasada jest taka, że strony znaj­dujące się naj­wy­żej w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia są najbar­dziej godne zaufa­nia i to też dla­tego klienci chęt­nie w nie kli­kają korzy­sta­jąc z oferty na nich przed­sta­wio­nej. Użyt­kow­nicy, któ­rzy koja­rzą markę, a dodat­kowo znaj­dują to, czego szu­kają, mają więk­sze zaufa­nie, dzięki czemu mogą decy­do­wać się czę­ściej na sko­rzy­sta­nie z Two­jej oferty.

Roz­po­zna­wal­ność mar­ki­

Mimo wyso­kiej pozy­cji w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia użyt­kow­nik – poten­cjalny klient jeśli nie wskaże Two­jej strony jako pierw­szego wyboru to będzie go widział wysoko wyni­kach wyszu­ki­wa­nia przez co będzie miał świa­do­mość ist­nie­nia firmy. Dobrze dobrana stra­te­gia pozy­cjo­no­wa­nia przy­czyni się do tego, że zaczniesz poja­wiać się pod więk­szą ilo­ścią słów w dużej ilo­ści miejsc przez co użyt­kow­nik zacznie Cię koja­rzyć.

Etapy pro­cesu pozy­cjo­no­wa­nia strony www oraz pozycjonowanie sklepów internetowych

Proces pozycjonowania strony www ma duże znaczenie dla widoczności w wynikach SERP

Ana­liza i stra­te­gia

Klu­czowy etap w pozy­cjo­no­wa­niu strony, który roz­po­czyna się zba­da­niem aktu­al­nego stanu Two­jej witryny, a także inne ważne obszary wpły­wa­jące na pozy­cjo­no­wa­nie. Okre­ślamy mocne i słabe strony Two­jej strony inter­ne­towej w celu dopa­so­wa­nia odpo­wied­nich kro­ków wła­ści­wego prze­pro­wa­dze­nia stra­tegii pozy­cjo­no­wa­nia Two­jej witryny.

Bada­nie bran­ży­

Sku­teczne pozy­cjo­no­wa­nie bie­rze od uwagę branże, w któ­rej działa klient. Ana­li­zu­jemy rynek Two­jej branży pod względem ziden­ty­fi­ko­wa­nia grupy doce­lo­wej oraz jej wymo­gów i ocze­ki­wań. Dzięki temu okre­ślimy pro­fil poten­cjalnego Klienta.

Ana­liza słów klu­czy

Dia­gnoza i wybór odpo­wied­nich słów klu­czo­wych wyko­rzy­sty­wa­nych w pozy­cjo­no­wa­niu jest zna­czącym eta­pem mają­cym wpływ na dal­sze kroki. Istot­nym jest aby wybrać frazy zwią­zane z ofertą oraz zwięk­sza­jące współ­czyn­nik kon­wer­sji i sprze­daży.

Bada­nie kon­ku­ren­cji

Spraw­dzamy strony inter­ne­towe Two­jej bez­po­śred­niej kon­ku­ren­cji, która już znaj­duje się w top 10. Dzięki temu obie­ramy sobie punkt wyj­ścia i robimy wszystko, aby Twoja strona wkrótce zna­la­zła się na wyż­szej pozy­cji niż strony kon­ku­ren­cji.

Etapy pozycjonowania stron www
audyt strony www
Audyt SEO i Opty­ma­li­za­cja Tech­niczna Stro­ny­

Ocena strony, wyszu­ka­nie i wska­za­nie błę­dów funk­cjo­no­wa­nia ser­wisu, a na koniec orga­ni­za­cja odpo­wied­nich zale­ceń doty­czą­cych opty­ma­li­za­cji. Jest to etap gdzie strona zostaje dosto­sowana do wyma­gań wyszu­ki­warki Google. Bywają i pro­jekty, w któ­rych samo wdro­że­nie zale­ceń audytu SEO przy­czyni się do szyb­kiego wzro­stu pozy­cji w wyszu­ki­warce.

Poddamy ana­lizie Twój ser­wis pod względem tech­nicz­nym, zba­damy (czyli tzw. audyt SEO w skład,któego wchodzi np. kod html, adresy URL, tytuły stron czy tez ich opisy, struk­turę tre­ści, lin­ko­wa­nie wewnętrzne, sche­mat nawi­ga­cji, pręd­kość dzia­ła­nia i inne poten­cjalne ogra­ni­cze­nia widocz­no­ści w wyszu­ki­war­kach.

Budowa tre­ści stro­ny­

Strony inter­ne­towe posia­da­jące uni­kalne, inte­re­su­jące i zop­ty­ma­li­zo­wane pod kątem SEO tek­sty są bar­dziej pro­mo­wane w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. Tre­ści jakie przy­go­to­wu­jemy mają uwzględ­nione potrzeby użyt­kow­ni­ków, a zara­zem dosto­sowane są do sku­tecz­nego indek­so­wa­nia przez roboty wyszu­ki­warki. Także jakość tzw. con­tentu ma zna­czący wpływ na pozy­cję w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia – dla­tego wśród naszych usług wystę­puje SEO Copyw­ri­ting i Con­tent Mar­ke­ting.

Wrzu­ca­nie nowych tek­stów do tre­ści strony www, które są zop­ty­ma­li­zo­wane z myślą o pozy­cjo­no­wa­niu, to jedyny bez­pieczny, a zara­zem efek­tywny spo­sób doda­nia na stronę słów klu­czy. Rów­no­cze­śnie takie tre­ści sta­no­wią dodat­nią war­tość dla użyt­kow­ni­ków ser­wi­sów, poprzez uzy­ska­nie wyso­kiej jako­ści opi­sów pro­duk­tów, arty­ku­łów czy też porad­ni­ków.Słowa klu­cze na które pozy­cjo­nuje się strona www to za mało. Wyszu­ki­warka Google i jej boty oce­niają strony pod wzglę­dem przy­dat­no­ści dla użyt­kow­ni­ków, dla­tego tak ważny jest uni­ka­towy, cie­kawy i wszech­stronny con­tent na ser­wi­sie. Zało­że­niem tema­tów jakie wdra­żamy jest edu­ka­cja Two­ich przy­szłych klien­tów.Słowa klu­cze na które pozy­cjo­nuje się strona www to za mało. Wyszu­ki­warka Google i jej boty oce­niają strony pod wzglę­dem przy­dat­no­ści dla użyt­kow­ni­ków, dla­tego tak ważny jest uni­ka­towy, cie­kawy i wszech­stronny con­tent na ser­wi­sie. Zało­że­niem tema­tów jakie wdra­żamy jest edu­ka­cja Two­ich przy­szłych klien­tów.

Wzmoc­nie­nie popu­lar­no­ści i wize­run­ku­

Zdo­by­wa­nie odpo­wied­nich i war­to­ścio­wych lin­ków przy­czy­nia­ją­cych sie do osią­gnię­cia wyso­kiej pozy­cji w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. Tzw. link buil­dingu i jego stra­te­gia zawsze przy­go­to­wy­wana jest indy­wi­du­al­nie pod stronę. Wszyst­kie linki pozy­ski­wane są poprzez dozwo­lone metody.

Ana­li­zo­wa­nie sta­ty­sty­k

Każda zało­żona stra­te­gia pod­lega sys­te­ma­tycz­nemu bada­niu ser­wisu pod wzglę­dem sku­tecz­no­ści. Do tego wyko­rzy­stu­jemy takie narzę­dzia jak Google Ana­ly­tics i Google Search Con­sole. Pozwala to nam na bie­żąco po oce­nie wyni­ków ana­liz przy­go­to­wać inne zale­ce­nia opty­ma­li­za­cyjne.

×

Cześć!

Porozmawiaj z nami na WhatsApp lub napisz maila: info@remotecodes.pl

× Jesteśmy na WhatsApp