Rodzaje stron internetowych

22 kwietnia 2020 | Blog

Rodzaje stron internetowych – jak wiele można zdziałać w e-biznesie.

Rodzaje stron internetowych, czyli wielki i nie­ogra­ni­czony jest świat inter­netu, tyle też jest możliwości zaistnienia w nim, bycia rozpoznawalnym.Nie ważne czy pro­wa­dzisz dużą, czy małą firmę, jesteś hob­by­stą, a także fre­elan­ce­rem. Myśląc o stro­nie www, zada­jesz sobie pyta­nia: Czego tak naprawdę potrze­buję? Co ma prezentować moja strona? Jaki jest jej cel? Czemu ma słu­żyć? Masz wiele pytań, ale i tak samo wiele roz­wią­zań i nie wiesz w którą stronę pójść? Korzystając z usług pro­fe­sjo­na­li­stów, czy też samemu po mozolnym prze­szu­ka­niu i prze­czy­ta­niu wielu arty­ku­łów można zacząć two­rzyć swoje „Ja” w sieci. Na początek musisz okre­ślić, jak chcesz mieć typ witryny www. Dla­tego waż­nym jest zwró­ce­nie uwagi na to, jakie współcze­śnie wystę­pują rodzaje stron inter­ne­to­wych. Dodać należy, że inter­net jest i będzie wiel­kim kana­łem komu­ni­ka­cyj­nym. Ponadto zna­czy i będzie zna­czył coraz więcej w kontekście zaku­pów wszel­kiego rodzaju pro­duktów i usług przez klien­tów na całym świe­cie.

Na moment powstania niniejszego tek­stu nie ma jedynie słusznej klasyfikacji oraz okre­ślonych ram ist­nie­nia wir­tu­al­nych witryn i rodzajów stron internetowych, gdyż większość z nich two­rzo­nych jest w konkretnych, niepowtarzalnych celach. Stworzenie systematyki wydaje się być mocno utrudnione przez szybki roz­wój inter­netu, technologii, a także zapo­trze­bo­wa­nia użyt­kow­ni­ków, np. znaj­du­jemy strony inter­ne­towe firm, gdzie wystę­pują cele sprze­dażowe, tj. sklepy. Możemy mówić o stro­nach, których nie dzie­limy ze względu na funk­cje, a spo­sób ich pro­jek­to­wa­nia. Poni­żej przed­sta­wiam jedno z podejść do klasyfikacji stron www, uwzględniające ich cel oraz metodę two­rze­nia.

Strona typu one page

One Page – jed­no­stro­ni­cowa wizy­tówka

One Page website jak sama nazwa wska­zuje jest to strona www zbu­do­wana na jed­nej kar­cie bez większej ilości pod­stron. Jej jedy­nym ele­men­tem skła­do­wym jest menu podzie­lone na konkretne segmenty składające się na swoisty spis tre­ści, w któ­rym użyt­kow­nik jeśli chce zna­leźć mate­riał którego szuka, kilka w interesujący do temat ujęty w spisie. Po klik­nię­ciu nastę­puje szyb­kie przewijanie do wła­ściwego miej­sca dla wybranych treści. Każda strona One Page na swoim końcu ma zazwy­czaj dane kon­tak­towe firmy.

W dobie roz­woju nowych technologii i więk­szego wpływu na nasze życie urzą­dzeń mobil­nych strony typu One Page ułatwiają użyt­kow­nikom poru­sza­nie się po witry­nach inter­ne­to­wych. Witryny tradycyjne wraz z pod­stronami nie nadają się tak dobrze jak One Page do wyświe­tla­nia na urządzeniach mobil­nych, gdyż nie pre­zen­tują w spo­sób funk­cjo­nalny zawar­tych tre­ści. Użyt­kow­nicy stron mobil­nych, korzy­sta­jący ze smart­fo­nów, table­tów oraz innych urzą­dzeń z małymi ekra­nami mogą szybko prze­wi­nąć stronę, na któ­rej się znaj­dują i odszu­kać, co jest im danym momen­cie potrzebne. Poru­sza­nie się po stro­nie www za pomocą zakła­dek, bywa przy nie­od­po­wied­nio dostosowa­nych stro­nach bar­dzo skom­pli­ko­wane i mało funk­cjo­nalne. Strona One Page może się spraw­dzić zatem jako wizy­tówka firmy, port­fo­lio, strona pro­duktowa tym bardziej może  też być stroną Lan­ding Page.

Mul­ti­ Page – roz­sze­rze­nie strony typu One Page­

Jak sama nazwa wska­zuje Multi Page (wiele zakła­dek) to strony inter­ne­towe o bar­dziej tradycyjnym cha­rak­terze w sto­sunku do stron typu One Page. Zawiera oprócz strony głów­nej dowolną ilość podstron (wystę­po­wa­nie już jed­nej pod­strony spra­wia, że strona należy do grupy Multi Page). Efektem tego rodzaju stron www jest fakt, że two­rząc taką witrynę nie musisz się ogra­ni­czać co do tre­ści oraz infor­ma­cji, jakie chcesz prze­ka­zać użyt­kow­nikom. Warto pod­kre­ślić, iż każda podstrona ma unikalny adres URL, co skut­kuje lep­szym wyszu­ki­wa­niem w wyszu­ki­warce Google, a więc ma znaczący wpływ na pozy­cjo­no­wa­nie. Duża liczba pod­stron oznacza wię­cej treści umożliwiających robo­tom Google odnalezienie słów klu­czo­wych, co zwiększa szanse na poja­wie­nie się w wynikach wyszu­ki­wania dla szer­szego wachla­rza zapy­tań, czyli wzmac­nia i roz­sze­rza zasięg strony.

Strona Multi Page posiada menu występujące w for­mie „ham­bur­gera”. Pozio­mów menu może być kilka, ale zazwy­czaj sto­suje się mak­sy­mal­nie trzy. Już na etapie projektu należy przemyśleć i wprowadzić w życie takie funkcjonalności jak szybkość łado­wa­nia się pod­stron oraz wygodną i funk­cjo­nalną nawi­ga­cję. W celu przystosowania złożonej strony do wer­sji mobil­nej należy zminimalizować ilość wyświetlanych treści, by ułatwić i usprawnić użyt­kow­nikom przeglądanie witryny.

Wizy­tówka – szybka strona wizu­alna

Wizy­tówka jest stroną zawie­ra­jącą w zasa­dzie tylko pod­sta­wowe infor­ma­cje o fir­mie. Najłatwiej opisać jej istotę słowami „prościej znaczy lepiej”. Naji­stot­niej­szym czyn­ni­kiem jest czytelność informa­cji umiej­sco­wio­nych w naj­le­piej widocz­nym miej­scu. Strona taka może także zawie­rać gra­fikę lub zdję­cie, ale wszyst­kie te ele­menty muszą zachowywać okre­ślone pro­por­cje. Niekiedy strona inter­netowa typu wizy­tówka może posia­dać tło dźwię­kowe. Wizy­tówki jako strony two­rzone są w kon­kret­nych przy­pad­kach:
– Marketing firmy sku­pia się głów­nie w social mediach (Face­book, Twit­ter oraz Insta­gram), a strona jest tylko dodat­kiem
– Służy uwiarygodnieniu dla poten­cjal­nego klienta
– Właściwa witryna internetowa jest w trak­cie prze­bu­dowy lub budowy
Jeśli wziąć pod lupę nie stopień skomplikowania, a przeznaczenie witryny, spotkać możesz się z zupełnie inną klasyfikacją.

Strona fir­mowa – pre­stiż wśród klien­tów

Posia­da­nie strony typu fir­mo­wego powinno moim zdaniem należeć do obo­wiązku każ­dego przed­się­biorcy. Co mogłaby zawie­rać taka strona fir­mowa? Przede wszyst­kim pod­sta­wowe infor­ma­cje o fir­mie, kontakt oraz infor­ma­cje o pro­duktach i usłu­gach. By strona postrzegana była jako konkurencyjna wska­zane dane mogą nie być wystar­cza­jące. Dlatego też warto roz­wi­jać dodatkowe ele­menty, takie jak blog, dział aktu­al­no­ści (przy­czy­nia się to do budo­wa­nia widocz­no­ści w Google), gale­rie czy forum dla użytkowników. Oczy­wi­ście wszyst­kie te pod­stro­ny­/e­le­menty powinny być oparte o war­to­ściowe treści, tzw. content. Wła­ściwe zapla­no­wa­nie i zapro­jek­to­wa­nie witryny będzie miało bar­dzo duży wpływ na poten­cjal­nych kontrhentów i ich zakupowe decy­zje.

Strona kor­po­ra­cyjna – wizytówka kor­po­ra­cji­

Sku­pia się głów­nie na pro­filu bądź marce pro­mu­jąc firmę jako ogólną struk­turę. Wiele mówi o histo­rii, war­to­ściach czy spo­so­bie dzia­ła­nia. Strony kor­po­ra­cyjne przeznaczone są dla określonej grupy użytkow­ni­ków – odbior­ców, konsumentów oraz inwe­sto­rów dzia­ła­ją­cych w danej branży. Przy­czy­nia się do tego pisa­nie językiem spe­cja­li­stycz­nym dla danej branży, sektora.

Por­tal inter­netowy – rozbu­do­wana strona inter­netowa bądź serwis

W internecie możesz spotkać wiele por­tali inter­ne­to­wych. Naj­po­pu­lar­niej­szymi por­talami w Polsce są Onet, Wir­tu­alna Pol­ska czy Inte­ria. W kwestii definicji por­tal inter­netowy jest rozbudo­waną w formie wraz z zaawan­so­wa­nymi funk­cjami stroną inter­netową. Jego charakter może być różny np. infor­ma­cyjny, w któ­rym to znaj­dziemy codzienne komu­ni­katy, wia­do­mo­ści, wszel­kiego rodzaju aktu­al­no­ści ze świata czy kraju i wiele innych.
Ist­nieją także por­tale tema­tyczne, które sku­piają ludzi jed­nej branży, zain­te­re­so­wań. Tyle ile może być tema­tów, tyle ist­nieje por­tali. Tema­tyka ich jest róż­no­rodna, począw­szy od por­tali o tema­tyce budow­la­nej, por­tale dotyczące podróży, kulinariów czy też por­tale spor­towe. Gdy two­rzymy por­tal inter­netowy jego istot­nym ele­men­tem jest uży­tecz­ność. Należy podkreślić, iż stwo­rze­nie prawdziwie użytecznego por­talu jest nie lada wyzwa­niem. Jego nadrzędnym celem jest to, by odwiedzając mogli w łatwy i szybki spo­sób odna­leźć te infor­ma­cje, które ich interesują. Jeśli nato­miast spoj­rzymy od strony bac­kendu, czyli osoby admi­ni­stra­tora takiego por­talu internetowego, to poza użytecznością wyma­gana jest także jego funkcjonalność, rozumiana jako intuicyjność i bycie „user friendly”

Sklep inter­netowy – siła sprze­daży w sieci

Sklepy inter­ne­towe podob­nie jak strony mają sze­reg podob­nych ele­men­tów skła­do­wych takich jak pod­sta­wowe infor­ma­cje o fir­mie czy też dane kon­tak­towe. Ich pod­stawą funk­cjo­nal­no­ścią prezentacja towa­rów i usług wraz z moż­li­wo­ścią ich zakupu. Współcześnie liczba e-Sklepów i ich popularność rośnie z dnia na dzień. Cią­gle powstają nowe, co prze­kłada się na dużą kon­ku­ren­cję oraz zde­cy­do­wa­nie wyższe ocze­ki­wa­nia konsumentów pod względem wielu rozwiązań funkcjonalnych. Wymo­giem jest res­pon­sy­w­ność, przej­rzy­stość czy łatwość nawi­ga­cji, tzw. intuicyjność poru­sza­nia się po skle­pie i jego pro­duktach (umożliwienie jak najłatwiejszego doko­na­nia zamówienia). Od strony użyt­kow­nika także istotny jest wygląd takiego sklepu inter­ne­to­wego. Większość właścicieli takich witryn doko­nuje ana­lizy zacho­wań użytkowników poprzez dedykowane do tego narzędzia. Skut­kuje to lep­szym dosto­so­wa­niem sklepu do potrzeb i poczynań kon­su­men­tów.

Blog – czyli sku­teczny mar­ke­ting w sie­ci­

Posiadanie bloga jako dodatku do strony inter­ne­to­wej sta­nowi dziś sku­teczny mar­ke­ting przy­no­szący bar­dzo dużo korzy­ści. Blog jest afro­dy­zja­kiem na odbiorców, gdyż uczy ich lojalności, buduje i wzmac­nia markę w sieci. Co wię­cej staje się źró­dłem do nawiązywania nowych kon­tak­tów i otwiera biznesy na zupeł­nie nowych klien­tów. Blog przy­czy­nia się do wyróż­nie­nia strony inter­ne­to­wej na tle kon­ku­ren­cji. Poka­zuje Cię jako pro­fe­sjo­na­li­stę zna­ją­cego swój pro­dukt oraz potrzeby klien­tów. W sieci możesz spotkać wiele blogów o rożnej tema­tyce, a ich celem jest zdobywać coraz to nowych odbior­ców czy dzie­lić się aktu­al­no­ściami, infor­ma­cjami. Mówią, że obecnie na świecie to właśnie informacja stanowi najważniejszy zasób. Blog to jest właśnie sprze­daż, gdzie pro­duk­tem jest treść przy­czy­nia­jąca się do zatrzy­ma­nia się użyt­kow­nika na naszej witry­nie.

Lan­ding Page – uwaga mięk­kie lądo­wa­nie­

Istotą Lan­ding Page jest dotar­cie do odbiorcy w przy­padku prowadzonej kampanii, gdzie ocze­kuje się od niego okre­ślo­nych dzia­łań, przy­kła­dowo zakupu, zapi­sa­nia się do new­slet­tera czy też zało­że­nia konta. Pra­wi­dłowo zbu­do­wana strona lan­ding Page powinna speł­niać kilka istot­nych warun­ków. Po pierw­sze powinna uka­zy­wać pro­stotę oraz przej­rzy­stość gra­fiki, co pozwala nam okre­ślić jasny cel strony. Po dru­gie musi przyciągać i chwy­tać zawartymi na niej tekstami, które pobudzą użyt­kow­nika do przemyśleń/dzia­ła­nia. Z technikaliów: Lan­ding Page nie posiada stan­dar­do­wego menu, a także dodat­ko­wych ele­men­tów roz­pra­sza­ją­cych użyt­kow­nika.

Pod­su­mo­wa­nie

Widzę, że jesteś już na końcu strony. Czy już wiesz czego kon­kret­nie szu­kasz? Która strona jest odpo­wied­nia dla Cie­bie? Jak widzisz określone rodzaje stron internetowych dają duże możliwości.

Opra­cu­jemy skro­joną na miarę ofertę właśnie dla Cie­bie.

Jeśli wciąż masz wątpliwości, które rozwiązanie będzie najlepsze w Twoim przypadku, pomo­żemy Ci dobrać sku­teczną i dopa­so­waną formę strony www. REMOTEcodes zapro­jek­tuje dla Cie­bie stronę jakiej ocze­ku­jesz!